Lees hier onze corona maatregelen

Organisatie

LEES MEER OVER ONZE ORGANISATIE
 • Een christelijke peuterspeelzaal

  Sinds september 2001 bestaat in Nijkerk de Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel. In Nijkerk en Nijkerkerveen zijn er vijf locaties waarop peuters van harte welkom zijn. Midden in de wijk Paasbos ligt de locatie Maranatha, die gevestigd is in de Maranathaschool. In de wijk ‘De Terrassen’ (‘nieuw Corlaer’) is de locatie Hoeksteen, in basisschool De Hoeksteen. In het centrum van Nijkerk is de derde locatie Rehoboth, die in de Rehobothschool gevestigd is. De vierde locatie bevindt zich in de Ichthusschool. Deze locatie Ichthus is in ‘oud Corlaer’ gelegen. De vijfde locatie, locatie Horizon, is gevestigd in het ‘T Veense Hart in Nijkerkerveen.  

  Als peuterspeelzaal willen we heel bewust inhoud geven aan het feit dat we een christelijke peuterspeelzaal zijn. Op onze speelzaal wordt daar invulling aan gegeven door het zingen van christelijke liedjes, bidden en het luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Verder wordt er aandacht geschonken aan de christelijke feestdagen. Ongeacht hun (religieuze) achtergrond zijn alle kinderen van harte welkom op onze peuterspeelzaal. 

 • Vanuit de Bijbelse opdracht wil de Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel de kinderen al op jonge leeftijd in contact brengen met Jezus Christus, de opgestane Heiland. Zijn liefde kennen en doorgeven is de basishouding van elke christen.

  De Triangel wil een uitbreiding zijn van het christelijk opvoedingsmilieu voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar en hun ouders. De Triangel verbeeldt de driehoek: peuterspeelzaal – kerk – gezin. Naast de ouders wil ze in een eigen, afgeleide verantwoordelijkheid de kinderen mee opvoeden. Daardoor hoopt ze een verrijking voor de belevingswereld van de kinderen te zijn en een steun in de opvoeding voor de ouders. De Bijbel zal daarbij ijkpunt en inspiratiebron zijn.

  De grondslag van de Stichting is de erkenning van de Bijbel als het Woord van God en van Jezus Christus als Gods Zoon, die mens geworden is, overeenkomstig de belijdenis van de Protestants – Christelijke kerken in Nederland.

 • Pedagogisch beleidsplan

  Als u meer wilt weten over het pedagogische handelen op onze peuterspeelzaal, verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan. Met dit beleidsplan worden ouders, vrijwilligers en andere belangstellenden geïnformeerd over het pedagogisch beleid.

  Een pedagogisch beleidsplan is nooit ‘af’. Nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en de begeleiding daarin, zijn voor het bestuur, leidsters en ouders reden om dit beleidsplan op regelmatige basis kritisch te bekijken en indien nodig aan te passen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het pedagogisch beleidsplan, dan horen wij dat graag.

 • Privacybeleid

  St. Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten, medewerkers en sollicitanten. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • De Triangel heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Binnen De Triangel is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

  Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen. 

 • house

 • Informatieboekje

  Het informatieboekje krijgt u als ouder/verzorger toegestuurd, ongeveer een maand voordat uw kind geplaatst kan worden.

  Klik hier om de informatie alvast te lezen.

 • house

 • Folder

  Als u snel wat meer wilt weten over onze peuterspeelzaal, dan kunt u de folder bekijken.

  Klik hier om de folder te lezen.

 • Klachten geven informatie over
  mogelijke zwakke plekken.

 • Klacht over geboden diensten?

  In het geval u als ouder een klacht heeft over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is het van belang dat deze klacht zorgvuldig wordt behandeld.

  In de meeste gevallen kan de klacht met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling opgesteld.

  Klachtenregeling ook waarde voor peuterspeelzaal

  Naast de waarde van de regeling voor u, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de peuterspeelzaal. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken binnen onze peuterspeelzaal.

  Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kunnen we daarmee wellicht onze kwaliteit verbeteren.

  Klik hier voor de klachtenregeling.

  De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

  Wij wijzen u er op dat De Triangel is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  Zie ook www.geschillencommissie.nl

 • Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?

 • KLIK HIER